Moscow
25.04.2018

JUNIOR is coming to Nigeria.

We are glad to announce that this summer the first JUNIOR football school will be opened in Lagos, Nigeria. 

More info about the school https://fsjunior.com/sgp/en/city/setcity?name=Lagos 

 

Bütün xəbərlər

Digər xəbərlər

Peyğəmbərlərdə məktəblə əlaqə saxlayın

Peyğəmbərlərdə məktəblə əlaqə saxlayın